Boundiali et Dikodougou

First Lady Dominique Ouattara gave gifts to all social strata and Boundiali Dikodougou